ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์
www.easycompany.asia
ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท อีซี่คอมพานี กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)

1. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1.1 บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ให้บริการสินค้าแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าดังกล่าวได้แก่แบบฟอร์มนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Template) ที่มีพื้นฐานมาจากพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศไทย, สิงค์โปร์ และ/หรือสหภาพยุโรป ท่านจะได้สินค้าในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นเท่านั้น

1.2 เว็บไซต์ของเราให้บริการอำนวยความสะดวกในการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว การใช้งานสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องตรวจทาน ปรับแก้และขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายทางด้านกฎหมายจากใช้สินค้าและบริการ รวมถึงความเสียหายอื่นใดในกรณีที่มีข้อพิพาททั้งสิ้น

1.3 ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่สาธารณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผย ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและการโอนถ่ายข้อมูล” ด้านล่าง

1.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า แก้ไขหรือคืนเงิน หากข้อผิดพลาดทางการบริการหรือสินค้าเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาท เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้ใช้ การพิมพ์และให้ข้อมูลผิด การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด และปัญหาที่มิได้เป็นการกระทำของผู้ให้บริการเอง

1.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือลดราคาการชำระค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทก็ตาม อาทิ การขอชำระเพิ่มหรือน้อยลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

1.6 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางเรา

1.7 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากท่านได้กระทำผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเราอาจสงวนสิทธิไม่ให้บริการท่าน

1.8 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งราคาสุทธิแก่ผู้ใช้ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลออกจากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาทิ การบิดเบือนข้อมูล การหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาอื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการบริการและซื้อสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นในกรณี เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบเมื่อสัญญาความยินยอมของท่านหมดอายุ หรือได้รับการเพิกถอน ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของท่านซึ่งได้รับจากขั้นตอนการชำระเงินจะถูกเก็บรักษาตามเงื่อนไขของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ลิ้งก์ www.easycompany.asia/privacy-policy

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้า เนื้อหา รูปภาพ และเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เว้นแต่จะระบุว่ามาจากแหล่งอื่น ท่านไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

4. ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ท่านไม่สามารถนำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด และท่านไม่สามารถกระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา โอนถ่ายหรือเผยแพร่ เนื้อหาอื่นๆบนเว็บไซต์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดความลับ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงาน ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

5.1 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หากท่านยังคงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ จะถือว่าท่านได้ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าว

6. ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

EasyCompany และบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงาน แบบฟอร์มนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Template) นี้ทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ www.EasyCompany.com หรือผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ (รวมเรียกว่า “ทีมงาน”) ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของงานนี้ และทีมงานขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้ให้ การรับรองหรือรับประกันใดๆทั้งสิ้นต่อเนื้อหาของงานน้ี โดยข้อแนะนำท่ีปรากฏในงานนี้อาจไม่เหมาะสม ต่อสถานการณ์บางลักษณะ เนื้อหาของงานนี้จึงไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือคำปรึกษาทาง วิชาชีพใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ใช้จำเป็นต้องติดต่อขอคำปรึกษา จากผู้เช่ียวชาญในด้านนั้นโดยตรง ทีมงานจึงไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความเสียหายที่ อ้างว่าเกิดข้ึนจากการใช้งาน Privacy Policy Template นี้ และหากมีการอ้างอิงใดๆถึงงานน้ีไม่ว่าในรูปแบบใด ทีมงานขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใดๆที่อาจมีขึ้น ต้องออกเป็นหนังสือโดยทีมงานเท่าน้ัน นอกจากน้ีใช้ควรตระหนักไว้ด้วยว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เน้ือหาหลายประการในท่ีนี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใดๆในงานน้ีก็ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปได้เมื่อเวลาที่ท่านได้ใช้งานนี้

7. ช่องทางในการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล EasyPDPA@gmail.com